Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
на
АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД

АЙ ВИ ДИ БЪЛГАГРИЯ ООД има за цел да пази цялата информация за своите клиенти/ служители по най-високи стандарти. В изпълнение на тази цел, изградихме стриктни процедури и правила за защита на личните Ви данни.

Може да се запознаете с подробности по въпрос по-долу:

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, който ще наричаме за по-кратко „Регламента“ (или GDPR),с цел да защити използването на личните данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до личност и чрез която можеш да бъде идентифицирано лицето.

Използването на личните данни, Регламентът нарича ”обработване” и то може да бъде свързано със събирането им от нас във връзка с търговски, трудови, други свързани с характера на работата ни отношения.

Принципи за защита на личните ти данни на АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД

Законосъобразност и прозрачност

Обработваме лични данни в съответствие със закона, по честен и прозрачен начин:
а) с цел да спазим задълженията си към всяко лице, на което предоставяме своите услуги и продукти;
б) с изрично съгласие, когато това е необходимо;
в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на IT иновации, безпроблемно и/ или подобрено потребителско обслужване;
г) с друга законосъобразна цел.

Всяко лице само решава дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълва имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да му предоставим съответната услуга или част от нея.

Право на информиран избор

Винаги предоставяме точна информация и даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от лицето, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

Достъп до данните на лицето

Предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас лични данни.

Ограничение на целите

Използваме лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

Сигурност на данните

За да защитим личните данни от злоупотреби, прилагаме адекватни мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме.

Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме личните данни с трети страни само, ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито осигуряваме ние.

Как използваме личните данни

АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД събира и използва личната информация, за да можем да изпълним задълженията си към лицето като потребител на нашите продукти и услуги:

В изпълнение на ангажиментите ни, породено от стопански взаимоотношения. Използваме лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към лицето. Данните са необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация със стопанските ни взаимоотношения (например за извършване на доставка, за направено плащане и други).

Използване на IT решения за подобряване на обслужването

С цел подобряване на обслужването на своите клиенти, АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД, предлага достъп до споделени през сайта си функционалности, с и без регистрация с цел ползване на услуги. Също предлага на определени клиенти и платформа за Б2Б обслужване, в която се налага регистрация, с име и електронна поща.

Използваните лични данни, име и електронна поща, когато такива са изискват, са минимално необходимите за оперативната комуникация с лицата, желаещи предлаганите услуги.
Декларираме, че не споделяме информация с трети лица, вкл. доставчици на маркетинг услуги и дигитални маркетингови мрежи, с цел генериране на реклами.

Какви лични данни събираме

Личните данни, които събираме, зависят от услугите, които използва лицето и може да включват
следното:
Данни, които се предоставят директно:
Информация за обратна връзка с лицето (например име, адрес, телефонен и факс номер, имейл адрес).
Законно регламентирани данни, необходими за обработване на плащанията
Данни за акаунта – свързани с регистриране в сайта на Ай ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД, в зоните за ползване на онлайн услуги, както и за платформа за онлайн търговско обслужване.
Лицето, не е длъжно да споделя личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако избере да не сподели тази информация, няма да в състояние да предоставим нашите услуги в пълният им обем.

Информация, която събираме автоматично, когато лице ползва нашите услуги
Не събираме персонифицирана информация за посещението и активността в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглежда и използва лицето.

Как опазваме личните данни

В АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД са въведени технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Споделяне личните данни

Споделяне с доставчици на услуги
Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Те предоставят ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

Корпоративни трансакции

При хипотеза на преструктуриране дейността на АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални бизнес партньори или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните
данни при този тип трансакции.

Спазване на закона

Можем да споделяме личните данни, ако сме длъжни да:

(а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи;

(б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане;

(в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност;
или да защитим правата и личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Отказ от проследяване

За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашия уеб сайт, използвайте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Упражняване на личните права и връзка с нас

Всяко лице има право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставени, или които съхраняваме за него. Има право също така да заяви коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните му данни, както и да изисква разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Право на достъп

Всяко лице може да поиска от нас потвърждение за това дали обработваме лични му данни и при потвърждение, да поиска достъп до тях. Това става като изпрати искане до нас на електронна поща или адреса посочени по-долу.

Право на поправка

Лицето може да поиска от нас да поправим неточни лични данни или да допълним тези, които вече
имаме.

Право на възражение

Ако обработваме данни на основание наш легитимен интерес, лицето има право да възрази по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

Право на изтриване

При определени обстоятелства е възможно, лицето да поиска да изтрием личните му данни и ако законът го позволява, се ангажираме да направим това в най-кратки срокове.

Право на ограничаване на обработката

Лицето може да поиска от нас ограничаване в обработването на личните му данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно лицето да поиска да получи своите лични данни, които са ни предоставени, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина/ PC (напр. в дигитален формат) и да поиска прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган

В случай, че лице се усъмни, че права му, във връзка с личните данни са били нарушени, молим да се свърже с нас, за да проучим внимателно въпроса и предложим решение/ дадем отговор. Също, всяко лице може да се свърже и с местните органи по защита на личните данни и да подаде жалба при тях, по-специално ако живее в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров No 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518

Свържете се с нас

При въпроси относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, може да се свържете с нас на:
Имейл: ivd@ivd.bg
Адрес: гр. София, кв. Дървеница, бл 48, партер до вх. Б
Промени в Политика за защита на личните данни на АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД
Всяка промяна в Политика за защита на личните данни на АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД, ще бъде публикувана с актуализирания текст тук, като бъде посочена и датата на последната редакция.
Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.