Политика по качеството

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА “АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОДАЖБА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С

ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика по качеството, ръководството на “АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на “АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ” ООД като конкурентен изпълнител на висококачествени търговски и сервизни услуги;
  • Представяне и предлагане на нови, разрешени за продажба в страната медицински изделия и консумативи;
  • Удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и на приложимите нормативни изисквания;
  • Ефективно използване на наличните ресурси за изпълнение на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
  • Системно изпълнение на изискванията за съхранение и предпазване на продукта;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.