Origio - Cooper Surgical

Среди и консумативи за ембриокултивиране

RI - Cooper Surgical

Микроманипулатори и лазери

K-Systems - Cooper Surgical

Инкубатори, работни станции (ламинари)

Wallace - Cooper Surgical

Пункционни игли, катетри за инсеминация и ембрио трансфер

 

Caerus Biotech

MiOXSYS осигурява пълна картина на оксидативен стрес на сперматозоиди

 

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери