NovaTec Immundiagnostica GmbH

ELISA тестове

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Test Line

Количествени Микроблот тестове

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери