Binding Site

Tестове и системи за определяне на специфични белтъци

Helena biosciences

Клинична електрофореза – тестове и апаратура

BioSystems S.A.

ELISA и IFA тестове за определяне на автоантитела

Актуално

BioCheck

BLOT тестове за автоантитела

AID Autoimmun Diagnostika GmbH

ELISPOT апаратура и тестове за изследване на T-клетъчен имунитет

BioVendor Group

Широк набор от ELISA тестове за диагностика

Thermo Fisher Scientific Inc.

ELISA китове и антитела за флоуцитомертия

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Test Line

Количествени Микроблот тестове

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери